Impressum

Handelshaus Legler OHG small foot company

Achimer Straße 7

27755 Delmenhorst

E-Mail: info@legler-online.com

Telefon: 04221 / 97302-40

Eigenaar:

Ingo Legler
Holger Legler
Timo Sommer (Zaakvoerder)

Kantongerecht Oldenburg, HRA 140288
BTW-nr. DE 177375305

Inhoud van het online-aanbod

De firma Handelshaus Legler (hierna „auteur“ genaamd) staat op geen enkele manier garant voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die op schade van materiële of ideële aard betrekking hebben, die door het gebruik of niet-gebruik van de opgevoerde informatie c.q. door de gebruikmaking van verkeerde en onvolledige informatie veroorzaakt werd, zijn in principe uitgesloten, voor zover de auteur zich niet aan een aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige feiten schuldig gemaakt heeft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behouden zich uitdrukkelijk het recht voor, gedeelten van de pagina’s of het complete aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Ontwerp en implementatie van website

Weiß & Partner

Weiß GmbH & Co. KG

www.weiss-partner.com

Verwijzingen en links

Bij rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzingen naar externe Internetpagina’s, die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden in het geval dat de auteur van iedere gegeven inhoud weet heeft en het voor hem vanuit technisch oogpunt mogelijk zou zijn c.q. van hem verwacht zou mogen worden, de gebruikmaking in geval van een illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk dat op het ogenblik, dat de links vermeld werden, de overeenkomstige pagina’s, waarnaar er een link vermeld staat, vrij van een illegale inhoud waren. De auteur oefent geen invloed uit op de actuele en toekomstige vormgeving of op de gegeven inhoud van de pagina’s, waarnaar er een link staat of waarnaar verwezen wordt. Daarom distantieert hij zich uitdrukkelijk van iedere inhoud van alle pagina’s, waarnaar er een link staat of waarnaar verwezen wordt, die na de vermelding van de links gewijzigd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen Internetaanbod vermelde links en verwijzingen alsook voor externe aantekeningen in door de auteur op touw gezette gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor een illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke opgevoerde informatie ontstaat, is enkel de aanbieder van de pagina, waarnaar verwezen werd, en niet diegene, die via links louter naar de respectievelijke publicatie verwijst, aansprakelijk.

Uittreksel uit de wet aangaande de gebruikmaking van telecommunicatiediensten (Duitse Wet betreffende Telecommunicatiediensten “TDG”):

§ 5 Verantwoordelijkheid

(1) Dienstenaanbieders zijn voor de eigen inhoud, die zij ter gebruikmaking beschikbaar houden, conform de algemene wetten verantwoordelijk.

(2) Dienstenaanbieders zijn voor een externe inhoud, die zij ter gebruikmaking beschikbaar houden, slechts verantwoordelijk als zij van deze respectievelijke weet hebben en het voor hen vanuit technisch oogpunt mogelijk is en van hen verwacht mag worden, de gebruikmaking daarvan te verhinderen.

(3) Dienstenaanbieders zijn voor een externe inhoud, tot dewelke zij louter bij de toegang ter gebruikmaking bemiddelen, niet verantwoordelijk. Een automatische en kortstondige beschikbaarstelling van een externe inhoud op basis van aanvragen van gebruikers geldt als toegangsbemiddeling.

(4) Verplichtingen tot het blokkeren van de gebruikmaking van een illegale inhoud conform de algemene wetten blijven onverminderd van kracht als de dienstenaanbieder mits inachtneming van het telegraaf- en telefoongeheim conform § 85 van de Duitse Telecommunicatiewet van deze respectievelijke inhoud weet krijgt en een blokkering vanuit technisch oogpunt mogelijk en billijk is.

Auteurs- en identificatierecht

De auteur streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, klankdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf opgemaakte grafieken, klankdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of naar royaltyvrije grafieken, klankdocumenten, videosequenties en teksten terug te grijpen. Alle binnen het Internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn in onbeperkte mate onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende identificatierecht en aan de bezitsrechten van de telkens geregistreerde eigenaars. Enkel op basis van de naakte vermelding is niet de conclusie te trekken dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf uitgewerkte objecten blijft enkel bij de auteur van de pagina’s. Een reproductie of gebruikmaking van dergelijke grafieken, klankdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.